غم من از دوریست = نکه از فاصله هاست


 شاید این فاصله ها=   محک عشق خداست


 دوری از فاصله نیست= دوری از بی مهر یست


 شاید این بی مهری =علت فاصله هاست


 غمم از بی مهریست = نه فقط بی عشقی


 دردم از دوری نیست =دردم از فاصله نیست


  درد من بی مهریست =عدم عشق و وفاست


 من اگر بی مهرم = تو اگر بی عشقی


 پس چرا بین ما = باز این جاذبه هاست


 اگر این فاصله  را = ضرب در بی مهری


 عددحاصله را =جمع با عشق خودت 


 این عدد را منها = از شب و تنهایی من


 عددمانده بجاعشق من از این سالهاست


 عدد مانده بجا درد من از این روزهاست


 عدد مانده بجا حس من از این رویاست


 عددمانده بجاسهم من از این سوداست


 عدد مانده بجا حق من از این دونیاست